Kullanıcı Sözleşmesi

1- Taraflar

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (bundan sonra Sözleşme) ve ayrılmaz parçası olan Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası, firsatbull.com ile Kullanıcı arasında, Sözleşme’de belirtilen koşullar dâhilinde, Kullanıcının elektronik onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek ve 4. maddede belirtilen şarta bağlı olarak yürürlüğe girer. Kullanıcı, Sözleşme’nin ayrılmaz parçası olan Gizlilik Sözleşmesi’nin işbu Sözleşme ile beraber yürürlüğe gireceğini kabul eder.

Lütfen Sözleşme’yi dikkatlice okuyunuz. Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü kabul etmiyorsanız, firsatbull.com’a kayıt yaptırmamalı ve hizmetlerinden yararlanmamalısınız. Kullanıcı, firsatbull.com’a kayıt olarak Sözleşme’yi dikkatlice okuduğunu, değerlendirdiğini; Sözleşme’nin şartlarını anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını beyan ve taahhüt eder.

2- Tanımlar

firsatbull.com: Satürn Teknoloji A.Ş. Maslak Mh., AOS 55.Sk.42, Maslak B Blok Sitesi, No.4, İç Kapı No:542, Sarıyer, İstanbul

Kullanıcı: İnternet yoluyla veya mobil olarak firsatbull.com tarafından sunulan hizmetlerden yararlanan veya bu hizmetlerle ilgili herhangi bir işlem gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişi/ler;

Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası: KVKK kapsamında kişisel veri işleme politikamızın ve veri sahibinin hangi haklara sahip olduğunun açıklandığı metin;

KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Satıcı: Ürünlerini Site üzerinden Kullanıcıların bilgi ve beğenisine sunmak için firsatbull.com ile Satıcı Sözleşmesi imzalayan gerçek veya tüzel kişi/ler;

Site: www.firsatbull.com internet sitesini ve IOS / Android tabanlı mobil uygulamaları;

Hizmet: firsatbull.com tarafından Kullanıcıya sunulan her türlü hizmet;

3- Sözleşmenin Konusu

Kullanıcı Sözleşmesi’nin konusu, Site’de sunulan hizmetlerden yararlanma şartlarının, tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. Kullanıcı, Sözleşme’ye taraf olmakla, Sözleşme kapsamındaki tüm sorumluluklarını eksiksiz bir şekilde yerine getirmeyi ve hizmetlerin kullanımına ilişkin firsatbull.com tarafından açıklanan tüm kurallara uymayı kabul ve taahhüt eder.

4- Hizmet Kullanımı Şartları

firsatbull.com tarafından sağlanan birtakım hizmetlerden yararlanmak için Site’ye üye olmak gerekmektedir. Gerekli bilgilerin girilmesi ve Sözleşme’nin kabul edilmesi ile kayıt başvurusu yapılmakta ve bu başvurunun firsatbull.com tarafından kabul edilmesi ile de kayıt işlemi tamamlanmaktadır. Kaydın başarı ile gerçekleşmesi sonucunda Kullanıcı işbu Sözleşme’de belirtilen hak ve yükümlülüklere sahip olur.

5- Hak ve Yükümlülükler

Kullanıcı, Sitede sunulan hizmetlerden yararlanırken veya bu hizmetlerle ilgili herhangi bir işlem gerçekleştirirken, işbu Sözleşmede yer alan tüm şartlara, firsatbull.com tarafından açıklanan tüm kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata titizlikle uyacağını ve Sitedeki tüm faaliyetlerini dürüstlük kuralı çerçevesinde yerine getirmekle yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder.

Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanırken veya bu hizmetlerle ilgili herhangi bir işlem gerçekleştirirken karşılıklı saygı ilkesi çerçevesinde hareket edeceğini, 6. maddede yer alan düzenlemeye titizlikle uyacağını; aksi bir durumun firsatbull.com tarafından tespiti halinde üyeliğinin hiçbir ikaza ihtiyaç duyulmaksızın askıya alınabileceğini veya sonlandırılabileceğini kabul ve taahhüt eder. firsatbull.com’un bu düzenlemenin ihlali neticesinde uğrayacağı her nevi zarara ilişkin tazminat hakkı saklıdır.

Kullanıcı, İşbu Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülük, hak ve alacaklarını kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devir ve temlik etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı ayrıca, firsatbull.com’un yazılı izni olmadıkça, firsatbull.com hesabını üçüncü kişilere devredemez, satamaz veya hibe edemez.

Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanırken veya bu hizmetlerle ilgili herhangi bir işlem gerçekleştirirken Siteye zarar vermemekle yükümlüdür. Kullanıcı, Site’yi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz; başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı gibi) ve benzeri işlemlerde bulunamaz ve herhangi bir yazılım, donanım veya iletişim unsuruna zarar veremez ve yetkisi olmayan herhangi bir sisteme, veriye, şifreye ulaşmaya çalışamaz. Aksi durumda firsatbull.com’un ve/veya 3. kişilerin bu nedenle uğrayacağı her nevi zararı tazmin etmekle yükümlü olacağını kabul ve taahhüt eder.

Kullanıcı, sunulan hizmetlere erişim veya bu hizmetlerden yararlanma ile ilgili gerçekleştirdiği işlemlerinden doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğun şahsına ait olacağını, Kullanıcılarının söz konusu işlemlerinden dolayı firsatbull.com’un hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve taahhüt eder.

Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandığı sisteme erişim araçlarının güvenliği ile ilgili tüm hususlardan tamamen kendisi sorumludur ve bu bağlamda Kullanıcının veya üçüncü kişi/kişilerin uğrayacağı zararlara ilişkin firsatbull.com'un, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. firsatbull.com yetkisiz üçüncü tarafların güvenlik önlemlerimizi aşamayacağını garanti etmez.

Kullanıcı, firsatbull.com ve/veya bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Sitede yer alan resimleri, video görüntüleri ve diğer yazılı veya görsel içerikleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla firsatbull.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

firsatbull.com, internet ortamında çeşitli ürünlerin fiyat ve diğer özelliklerine dair bilgilerin ve yorumların Kullanıcılar arasında ne Kullanıcılar tarafından paylaşılmasına imkân veren elektronik bir platformdur. firsatbull.com yüklenen içerikleri moderatörleri vasıtasıyla kontrol etmektedir. Bununla birlikte, firsatbull.com, Kullanıcıların oluşturduğu yazılı veya görsel içeriğin doğruluğunu, hukuka uygunluğunu garanti etmez; bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemler sonucu meydana gelebilecek her türlü maddi ve manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz. Her Kullanıcı, kendi oluşturduğu içeriğe ilişkin hukuki ve cezai sorumluluğun sadece kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. 5651 sayılı yasa kapsamında “Yer Sağlayıcı” statüsünde olan firsatbull.com, Kullanıcılar tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek veya içeriğin hukuka uygunluğunu araştırmakla yükümlü değildir.

firsatbull.com, Kullanıcılar tarafından oluşturulan yazılı veya görsel içerikleri inceleme, düzenleme; karşılıklı saygı ilkesine, Site kurallarına veya mevzuata aykırı gördüğü içeriği kaldırma ve söz konusu içerikleri oluşturan hesapları askıya alma veya kaldırma yetkisini haizdir.

firsatbull.com, sunduğu hizmetlerde ve Sitede oluşturulan içeriklerde değişiklik yapma, gerekli gördüğü takdirde bu hizmet ve içerikleri erişime kapatma ve silme yetkisini haizdir. Söz konusu yetkinin kullanılması için önceden bildirimde bulunma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Site üzerinde, üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka Sitelere ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler, bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte, link verilen web sitesinin içeriğine yönelik herhangi bir türde beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Söz konusu içerik/bağlantılar, Siteye bu içerik/bağlantıyı giren kullanıcıların kendi tercihlerini/deneyimlerini yansıtmaktadır. Bu linkler vasıtasıyla erişilen siteler ve içerikleri ve bunların kullanımından doğabilecek zararlara ilişkin firsatbull.com herhangi bir sorumluluk taşımaz.

firsatbull.com, Site'de yer alan Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa, yasal gereklilik gibi nedenler ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanabilir ve bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

6- İzin Verilmeyen İçerik ve Davranış

firsatbull.com’un en öncelikli amaçlarından biri, karşılıklı saygı ilkesinin hâkim olduğu bir platform oluşturmak ve Kullanıcılarının sunulan hizmetlerden en verimli şekilde faydalanabilmesini sağlamaktır. Bu amacımızı da ancak Kullanıcılarımızla birlikte gerçekleştirebiliriz. Bu bağlamda, Kullanıcı, Site’de oluşturacağı yazılı veya görsel içeriğin, hukuka aykırı olmadığını; nefret söylemi, ırkçılık, pornografi, kumar, çocuk istismarı, tehdit, zorbalık, hakaret, karalama veya başkalarını rahatsız edecek hiçbir unsuru teşkil etmediğini; başkalarının fikri ve sınaî mülkiyet hakkını ihlal etmediğini; Site’nin işleyişini kesintiye uğratacak veya hizmetlerin verimini azaltacak spam, virüs vb. bir araç taşımadığını garanti eder ve aksi bir durumda tüm sorumluluğun sadece kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

Ayrıca, sunulan hizmetten beklenen yararı azaltacak şekilde sahte, aldatıcı, doğru olmayan, manipülatif yorumda ve oylamada bulunmayacağını, bu nevi herhangi bir paylaşım gerçekleştirmeyeceğini, sunulan hizmetlerden yararlanırken veya bu hizmetlerle ilgili herhangi bir işlem gerçekleştirirken dürüstlük kuralına aykırı hareket etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

Firsatbull.com, kullanıcılar tarafından eklenen bir içeriğin veya yapılan bir işlemin, bu madde kapsamında izin verilmeyen içerik veya davranış mahiyetinde veya işbu kullanıcı sözleşmesine aykırı olduğunu düşünürse söz konusu içeriği değiştirme veya kaldırma yetkisine sahiptir.

7- Şikâyet Bildirisi

Tüm kullanıcıların Şikayet Bildirisi yapma hakkı vardır. Kullanıcıları, bir moderatör tarafından incelenmesi gerektiğini düşündükleri her türlü içeriği veya davranışı bize bildirmeye teşvik ediyoruz. Bir kullanıcı tarafından rahatsız edildiğinizi düşünüyorsanız karşılık vermekten kaçınmalı ve Şikayet Bildirimi yaparak moderatörün durumu sizin için ele almasına izin vermelisiniz. Yukarıda da belirtildiği gibi tüm Kullanıcılar firsatbull.com tarafından sunulan hizmetlerden yararlanırken veya bu hizmetlerle ilgili herhangi bir işlem gerçekleştirirken karşılıklı saygı ilkesine uymak ve izin verilmeyen içerik ve davranıştan kaçınmakla yükümlüdür. Kullanıcının bu kuralı ihlal etmesi durumunda, firsatbull.com, ilgili Kullanıcının hesabını askıya alma veya silme yetkisine sahip olduğu gibi bu nedenle uğrayacağı her zararın tazmin edilmesini isteme hakkını da haizdir.

Moderatörler, firsatbull.com topluluğuna yardım etmek ve firsatbul.com’u oldukça kullanıcı dostu bir platform olarak tutmak için üstün çaba göstermektedirler. Bu kapsamda, Kullanıcıların da bu amaçların gerçekleşmesine yardımcı olmalarını ve moderatörlerin hizmet ifalarına saygı duymalarını bekliyoruz. Eğer, Site’de gerçekleştirdiğiniz herhangi bir işleme dair moderatör kararından memnun değilseniz lütfen iletişim kısmında yer alan mail adreslerinden bize ulaşınız. Tartışmalı bir konu hakkında son söz hakkı Admin’indir.

 8- Fikri Mülkiyet Hakları

Sitenin yazılımı ve Sitede yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, metin, imge, ikon gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları firsatbull.com’a aittir ve ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Sitenin ziyaret edilmesi veya Sitede sunulan hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda Kullanıcıya hiçbir hak vermez. firsatbull.com’un sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır. firsatbull.com’un izni dışında, Sitede yer alan bilgilerin çoğaltılması, başka bir lisana çevrilmesi, saklanması veya herhangi bir işleme tutulması dahil herhangi bir şekilde kullanılması yasaktır. Sitede yer alan bilgiler ya da siteye ilişkin her türlü veritabanı, yazılı, sesli veya görsel materyal firsatbull.com’un yazılı izni olmadan ticari amaçlarla kısmen ya da tamamen hiçbir şekilde yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz, değiştirilemez, dağıtılamaz ve/veya aktarılamaz. Kullanıcı, firsatbull.com’un ve/veya üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi; herhangi bir ihlal durumunda ise hukuki, cezai, idari sorumluluğunun doğabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9- Sözleşme İhlaline ilişkin Sorumluluk

Kullanıcı, Sözleşmenin 5., 6. ve 7. maddelerinde yer verilen düzenlemelerden bir veya birkaçını ihlal etmesi durumunda, firsatbull.com’un Kullanıcıyı yetkili makamlara bildirmek ve her türlü yasal tedbiri alma hakkına sahip olduğunu, ihlalinin neticelerinden hukuki ve cezai olarak şahsen sorumlu olduğunu, söz konusu ihlal nedeniyle firsatbull.com’un maddi veya manevi zarara uğraması halinde firsatbull.com’un her nevi zararın tazminini talep etme hakkının saklı olduğunu, firsatbull.com’un ihlalde bulunan Kullanıcının hesabını askıya alma ve silme yetkisinin bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10- Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası

Sitede Kullanıcıların erişimine açıkça sunulan Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası İşbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak ve Sözleşme ile beraber yürürlüğe girer. Bu nedenle, Sözleşmeyi kabul etmeden önce Sözleşme ile beraber Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası okuyunuz.

11- Sözleşmede Değişiklik Yapılması

firsatbull.com, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Sözleşmeyi tamamen veya kısmen değiştirme hakkını haizdir. Sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise geçerlilik tarihinde geçerlilik kazanır; geri kalan hükümler ise aynı şekilde yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam eder.

12- Sözleşmenin Bütünlüğü

Herhangi bir nedenle işbu Sözleşmenin bazı hükümlerinin geçersiz sayılması veya uygulanmasına olanak kalmaması, Sözleşmenin diğer maddelerinin geçerliliğine ve uygulanmasına engel değildir.

13- Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, firsatbull.com işbu Sözleşmeyi geç veya eksik ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, firsatbull.com açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için firsatbull.com üzerinde herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

14- Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Sözleşmeden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku'na tabidir ve İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. firsatbull.com’un, Kullanıcının bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

15- Yürürlük

İşbu Sözleşme süresiz olarak düzenlenmiştir.

Kullanıcı, işbu Sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.